دستگاه های نظافتی شوینده

AM40C اسکرابر    650A اسکرابر    پولیشر    بخارشوی desiderio 
 farsh-mj  carwash-mj  ترالی  مبل شوی دریلی