دستگاه‌های جاروی صنعتی و نیمه صنعتی کسری

 

 MASTER  MAMMUT اتومات سه موتورصنعتی پاندا صنعتی ROLY  
MAMMUTصنعتی دستی  MAMMUT سه موتور نیمه صنعتی MAMMUT دوموتورصنعتی MAMMUT نیمه صنعتی  
 سه موتوره صنعتی پاندا  سه موتور نیمه صنعتی پاندا  دو موتوره صنعتی پاندا   موتور نیمه صنعتی پاندا  
 سکوت