اسکرابر(شستشوی سطوح کف)

اسکرابردستگاهی است که به منظورشستشوی موثر و باکیفیت سطوح کف در محیط های گوناگون طراحی و تولید شده است.این دستگاه مجهز به یک سامانه برس زنی،مخازن آب تمیز و کثیف مجزا و سامانه مکش آب وآلودگی می باشد.محلول آب ومواد شوینده بصورت کنترل شده از مخزن آب تمیزبر روی سطح پاشش شده،با چرخش سریع برس یا برس های دستگاه،آلودگی های موجود بر روی سطح از آن جدا شده و همراه با آب مصرف شده توسط تی و سامانه مکش جمع آوری شده و به مخزن آب کثیف انتقال می یابند.اسکرابر عملیات شستشو و خشک نمودن سطوح کف را بصورت همزمان انجام داده و بعلت توانایی بالا در حذف آلودگی ها از روی سطح و همچنین خارج نمودن آنها از درزها و خلل و فرج ها،سطح ایمنی و بهداشت محیط را ارتقاء می دهد.

               12-1
 AM40C اسکرابرchart