دستگاه‌های جاروبرقی صنعتی و نیمه صنعتی کسری

 MAMMUT اتوماتسه موتوراتومات صنعتی پانداMASTERصنعتی ROLY

MAMMUTصنعتی دستیMAMMUT سه موتور نیمه صنعتیMAMMUT دوموتورصنعتیMAMMUT نیمه صنعتیدو موتوره صنعتی پاندا  موتور نیمه صنعتی پانداسه موتوره صنعتی پانداسه موتور نیمه صنعتی پانداسکوت