دوشنبه, 12 آذر 1397 ساعت 09:14

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اهواز 97

جارومرکزی کسری مقدمتان را در نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اهواز گرامی میدارد. تاریخ97/9/20  لغایت 97/9/23 در سالن خرمشهر از ساعت 16 الی 22