دوشنبه, 26 شهریور 1397 ساعت 11:20

نمایشگاه بین المللی تاسیسات استان قزوین1397

جارومرکزی کسری مقدم شما عزیزان را در نمایشگاه بین المللی استان قزوین از تاریخ 3 لغایت 7 مهر از ساعت 16 الی 22 در سالن مینو غرفه A20 واقع در لاین وسط گرامی میدارد.

محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان قزوین